Issue 4

Issue 4

Papers published in Volume 1 Issue 4 (Sept. 2020)

Chitalkar Sachin K., Amit M. Solanki, Pawan C.Tapre,

Walke Vishal B, Pawan C.Tapre, Amit M. Solanki,

Wable Vikas C, Pawan C.Tapre, Amit M. Solanki,

Gangurde Ganesh, Aher Mahesh ,Bhaldand Sanket, Gaikwad Sagar
Rajnor D.L.

Sagar Sonawane, Prakash Yeole, Sagar Soavanshi, Avinash Khairnar ,Hadole A.V.