Issue-3

Nilesh Lokhande, Dilip Gir, Harish Bol

Dol Sharayu, Ghodake Pankaj, Dolas Dnyaneshwari, Gaikwad Vaishnavi, Atul A. Joshi

More Dhanashri, More Manisha, Pawar Vrushali, Deore Shital

Sandhan Vishal, Pawar Hitesh, Nawale Nitin, Nikam Shubham

Shrikant Balasaheb Saikar

Vishnu Baburao Munde, Dr. N.A. Rawabawale

Dhananjay mundhe, Dr. N.A. Rawabawale

Nilesh Chandrakant Thonte,  S. M. Nagure

Vijaykumar Rama Dhanke, V.B. Pansare

Shaikh Adnan Hanif, Omkar Sanjay Ghatkar, Pathan Amankhan A., Dhole Sanket Arjun,
Atul A. Joshi