Issue 1

Issue 1

Papers published in Volume 1 Issue 1(1 January 2020)

Sagar S. Sangale, Junaid J. Shaikh, Taimoor Z. Shaikh

M.Srinath, Dr.Sanjay Jain, Shivappa Sobarad

Gaurav Lodaya, Nagsen Ingle, Akash Todkar

Ankit S. Khanzode, Ashish G. Masne

Ghule Sachin, Sonje Dipak