Issue-I

Mr. Sachin A. Nalawade, Dr. A. D. Desai, Prof. A. B. Bhane

Harshali Sahebrao Ahire , Raj Mahesh Bagul , Ishika Shivaji Wagule.

Dr. P.G. Vispute

Kushare Vikas Madhukar ,Gaikwad Tejas Machhindra ,Kale Darshan Anil

Pawar Pallavi Gulab