Volume – 3, Issue-II

 Priyanka Shivaji Pawar , Ganesh Suresh Hamane, Rushikesh Digamber Anarthe, V.M. Venkateshwara Rao,

Gadhe Prasad, Turkane Akash, Karpe Tejas, Dahe Jalindar, Pawar Atul

Aher Harshal Ramesh , Turkane Rupal Vilas, Varpe Gayatri Dattatray,  Waghmare Namrata Sunil, V. R. Aware

Abhishek Sanjay Getam, Tejas Suresh Gholap, Dhananjay Bhaskar Ghorpade, Abhishek Ashok Kharjule, V. R. Aware

Suraj Hanumant Shitole, Nilesh Vijay Gaikwad, Shreyash Somnath Avhale, Priyanka Chavhan

   Ambhure Vaishnav Shivaji, Kale Saurabh Punjaram, Jalan Pooja Prakash, Naikwadi Jayshri Kailas, M.B.Kadu

Gaurav Chattar, Ganesh Tidke, Tejas Mhaske, Kapil Ghoghande, Ashwini sali

Kamlesh Subhash Pawar, Arkhade Arti Sunil, Kale Pragati Baban, Mule Pratik Suresh, Aher S.S.,  Barawakar P. A.

Aarti Balasaheb Bolij, Sanketan Ashok Mohate, Mrunmai Balasaheb More, Anniruddha Karnasaheb Chavan, Sachin Ganeshrao Phiske, Atul Pawar