Issue-3,

Jadhav Kunal Kailasrav, Bhatude Rahul Ashok, Bhawar Aishwarya Navnath,

C. K. Shejwal, Dr. P. C. Tapre

Ranmale Suyog Vinayak, Jadhav Krushna , Pol Yash Shashikant, Sonavane Rahul Dnyaneshwar, Bagul Prashant Shivaji, Pawar Atul Bhausaheb , Dr. P.C. Tapre

Rutuja Vilas Athare, Yash Vivekanand Karambele, Sahil Harilal Prasad, Ashwini Bhaidas Shisav V.R. Bharambe

Shriprasad Harish Gonte, Lokesh Vijay Jagtap, Bhushan Bhausaheb Ghule, Dr. Jitesh Shinde,